Inköps­system

Epix-Inköp används för administration av leverantörer, inköpsavtal, beställningar, leveransövervakning och leverantörsfakturaavstämning. I Epix-Inköp finns kraftfulla verktyg för lagersaldooptimering och lagersaldosimulering.

För artikel eller artikelgrupp kan optimering ske baserat på beställningspunkt, exponentiell utjämning (med eller utan trend), Wilsonformeln eller säsongsbaserad prognos. För artiklar med långa leveranstider kan dynamisk betställningspunkt med fast EOK (ekonomisk orderkvantitet) användas.

Inköpsförslag skapas baserat på beräknade beställningspunkter eller baserat på fasta leveransdagar.

Inköpsoptimering kan aktiveras automatiskt eller manuellt för alla eller valda artiklar. Optimeringen skapar inköpsförslag som med automatik, eller efter godkännade, omvandlas till beställningar.

För enskilda artiklar är det möjligt att simulera inköpsoptimering med valfri optimeringsmetod och önskade styrparametrar. Optimeringen baseras på orderhistorik. De statistiska parametrar som beräknats presenteras och resultatet av optimeringen visas i grafisk form för både beräknat behov och verkligt utfall. Inköpare kan därför enkelt följa hur väl en viss optimeringsmetod fungerar i praktiken.

Inköpare kan i realtid följa status för mottaget gods, även om mottagning skett i olika lagersystem.

Avropsavtal kan definieras som en del av ett inköpsavtal. För avropsprodukter avtalas pris, valuta och antal. Vid varje inköp uppdateras avropat antal, så att antalet avropade och avtalade avrop kan följas. Avropsavtal kan ha viss giltighetstid.

När en leverantörsfaktura registreras kan den kopplas mot beställningar. Inköparen får då samlad information om beställda antal, förväntade priser samt rapporterade status för mottagna leveranser.

Bokföringskonteringar skapas med automatik enligt definierade regler och inköparen kan ändra föreslagna konteringar. Efter eventuella modifieringar kan granskare godkänna hela eller delar av fakturan för betalning.

Inköpare och planerare får i Epix en överskådlig bild av tillgång och behov med hänsyn tagen till verkligt saldo, lagda kundorder, inköp och planerad produktion. Saldon och behov för framtiden visas i grafiska bilder med nedbrytning på vecko- och dagsnivå. Presentationen sker på artikelnivå för ett eller flera lager. Olika färger anger om brist föreligger eller om saldot ligger över eller under beställningspunkt. Operatören väljer om framtida saldon skall visas för beräknade, verkliga eller prognostiserade värden. Inköpsbeställningar kan aktiveras direkt i den grafiska översikten.

För icke bekräftade eller icke verkställda leveranser skapas påminnelseutskick enligt ett antal urvalskriterier.

Boka webbdemo